INLEIDING

De stichting Willem van der Linde is op 8 februari 2017 opgericht door wijlen de heer W. van der Linde. De heer Van der Linde wilde met deze stichting zorgen dat de organisaties met een maatschappelijke doelstelling die hij een warm hart toedroeg, na zijn overlijden financiële steun uit zijn naam zouden ontvangen. De stichting richt zich er dan ook op om stichtingen, verenigingen, rijks- en grafmonumenten financieel te ondersteunen en het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.In dit beleidsplan wordt de missie en visie beschreven en de doelen voor de komende 4 jaar.Ook beschrijven we de huidige situatie.Tot slot zullen de evaluatie afspraken en conclusie  worden genoemd.

Missie en visie

De stichting van der Linde is opgericht om stichtingen, verenigingen, rijks- en grafmonumenten met een maatschappelijke doelstelling financieel te ondersteunen.

Doelen

De stichting wil de komende vier jaar gebruiken om giften te doen aan bepaalde stichtingen. verenigingen, rijks- en grafmonumenten met een maatschappelijk doel, uit de oude Gemeente Buren.

Huidige situatie

Het bestuur van de Stichting Willem van der Linde bestaat uit drie bestuurders.

Namelijk: Burgemeester J.P.M Meijers van de Gemeente Buren Voorzitter] J. M.J van der Linde [ lid]  en D.C.H. van der Linde van -Beusichem [secretaris penningmeester] Het bestuur van de stichting doet haar bestuurlijke werkzaamheden op vrijwillige basis en onbezoldigd. 

Evaluatie afspraken en conclusies

De stichting zal zes maanden na elk boekjaar bovengenoemde specifieke doelen evalueren.

Zij zal dat evaluatiemoment beschrijven in een rapportage en verwerken in het jaarverslag.

De stichting zal een behoorlijke administratie voeren en jaarlijks een staat maken van de baten en lasten. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31 december 2017. Op deze manier hoopt de stichting stichtingen ,verenigingen, rijks- en grafmonumenten met een maatschappelijke functie financieel te kunnen ondersteunen.

Het bestuur bepaald welke algemeen nut beogende doelen in aanmerking komen voor steun.

________________________________________________

Activiteiten verslag :

De Stichting Willem van der Linde heeft in 2018 en 2019 al een bijdrage geleverd aan vereniging en  rijks monumenten volgens zijn wensen.

Er worden geen nieuwe inkomsten verworven voor de Stichting.

Het beheer wordt door het bestuur uitgevoerd.

Er is geen beloningsbeleid voor de bestuursleden.
RSIN nummer :8579.51.579.


Contact

Naam: D.C.H. van der Linde - van Beusichem

Noordereind 5 

4012 BT Kerk-Avezaath

Email: hooibeemd@planet.nl


                  Willem van der Linde    1932-2017De balans van baten en lasten


Jaarverslag


Activiteitenverslag

Beleidsplan

Financieel jaarverslag 2021 en 2022